Paolo Giordano

เปาโล จอร์ดาโน

เกิดเมื่อปี 1982 ที่เมืองตูริน จบการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์ทฤษฎี มีผลงานนวนิยาย 4 เรื่อง ได้รับรางวัลสเตรกา (Premio Strega) ในปี 2008 ซึ่งเป็นรางวัลทางวรรณกรรมอันทรงเกียรติของอิตาลี ปัจจุบันอาศัยอยู่กรุงโรม


ผลงานฉบับภาษาไทย

coming in Thai